Informatiememorandum A.N.B.I.

Naam:
Stichting Duescotte

Fiscaal nr:
8014.35.821

Contactgegevens:
KvK nr 41024816 / info@duescotte.nl

Bestuur:
P.A.E. Kerckhoffs,
M.L. Trompetter –Van Woerden,
W.L.B.M. de Carpentier Wolf – Crasborn.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden noch de (part time) medewerkers genieten enige bezoldiging.

Beleidsplan:
De stichting beoogt de helpende hand te bieden binnen de kaders van de op de site geformuleerde doelstelling. Daarbij wordt in beginsel jaarlijks beschikbaar gesteld een budget ter grootte van hetgeen er aan rendement op het eigen vermogen wordt behaald. De stichting stelt zich in uitzonderlijke gevallen open voor aanwending van meer financiële middelen, waarmee wordt ingeteerd op het eigen vermogen. Parallel aan dit alles probeert de stichting middelen te werven in de vorm van schenkingen en donaties.

Doelstelling:
Zie hetgeen hierover dat op de homepage staat aangegeven.

Verslag activiteiten:
Alle in het verslagjaar ingediende aanvragen werden beoordeeld. Het viel ons op dat de aanvragen vaker volwassenen betreffen en daarbij regelmatig op een verslaving terug gaan. Het ontbreekt ons aan de expertise om dergelijke gevallen te beoordelen. Alle indieners werden geïnformeerd omtrent de (uitkomst van de) beoordeling van hun aanvraag.

Financiële verslaglegging:
Het vermogen werd en wordt risicomijdend op spaarrekeningen aangehouden, met als consequentie dat slechts een zeer beperkt rendement werd gegenereerd. Dit is meer dan ruimschoots uitgekeerd als gevolg van positieve beslissingen op de ingediende aanvragen. Anderzijds nam het vermogen, mede door schenkingen en donaties, met ruim 3.000 euro toe. Dit bedraagt ultimo 2018 (afgerond) 120.000 euro.

Zwolle, 30 augustus 2019

De stichting communiceert in beginsel alleen via het e-mail adres info@duescotte.nl